Integritetsmeddelande

TACK FÖR ATT DU BESÖKER VÅR WEBBSIDA OCH FÖR DITT INTRESSE FÖR VÅRT FÖRETAG.

Den här dataskyddspolicyn beskriver bland annat hur HRM EDAG Engineering AB behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du som registrerad har enligt GDPR. 
Vid frågor om personuppgiftsbehandlingen kontakta oss gärna. Våra kontaktuppgifter hittas under avsnitt I-II. 

I. Den personuppgiftsansvariges namn och adress

När det gäller den allmänna dataskyddsförordningen och andra nationella dataskyddslagar i EU:s medlemsstater och andra bestämmelser om dataskydd, är den personuppgiftsansvarige:

HRM EDAG Engineering AB, org. nr. 556420-7065
Eriksbergstorget 11
41764 Göteborg
Tel.: + 46 (0) 31 744 44 30,
E-post: info[at]hrmedag.se
Webbplats: www.hrmedag.se

II.    Name and Address of the Data Protection Officer 

The data controller's data protection officer is:

Jakob Hjelmaker
HRM EDAG Engineering AB
Eriksbergstorget 11
41764 Göteborg
Tel.: + 46 70 590 94 04
E-post: info[at]hrmedag.se
Webbplats: www.hrmedag.se

III. Allmän information om databehandling

1.    Omfattningen av personuppgiftsbehandlingen

Vi samlar bara in och använder personuppgifter om våra användare i den utsträckning som krävs för att kunna tillhandahålla en fullt fungerande webbplats och vårt innehåll och våra tjänster. Regelbunden insamling och användning av personuppgifter om våra användare samlas endast in med användarens medgivande. Undantaget från denna regel är om det av sakliga skäl inte är möjligt att inhämta användarens samtycke i förväg och behandlingen är tillåten enligt lag. 

2.    Rättslig grund för behandling av personuppgifter

I den mån vi erhåller samtycke från den registrerade att behandla hans eller hennes personuppgifter utgör artikel 6.1.a i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter.

Artikel 6.1. b i GDPR utgör den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter vid fullgörande eller ingående av ett avtal i vilket den registrerade är part. 
I den mån behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse som vårt företag omfattas av utgör artikel 6.1.c i GDPR den rättsliga grunden för behandlingen.
Om det skulle vara nödvändigt att behandla personuppgifter för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för den registrerades eller någon annan fysisk utgör artikel 6.1.d i GDPR den rättsliga grunden för behandlingen.

Om behandling är nödvändigt för att skydda vårt företags eller en tredje parts berättigade intressen och dessa intressen inte åsidosätts av den registrerades intressen, grundläggande rättigheter och friheter utgör artikel 6.1.f i GDPR den rättsliga grunden för behandlingen. 

3.    Radering av uppgifter och lagringstid

Den registrerades personuppgifter kommer att raderas eller spärras så snart ändamålet för vilket uppgifterna är sparade har upphört att gälla. Vidare kan uppgifter också lagras om det föreskrivs i lag, direktiv eller förordning som den personuppgiftsansvarige omfattas av. Uppgifterna kommer även att raderas eller spärras vid en tidpunkt då den lagringstid som föreskrivs löper ut, såvida det inte är nödvändigt att uppgifterna lagras under ytterligare en tid för ingående eller fullgörande av ett avtal.

IV. Tillhandahållande av webbplatsen och skapande av loggfiler

1.    Beskrivning och omfattning av databehandlingen

Varje gång vår webbplats besöks samlar vårt system automatiskt in data och information från datorsystemet på den anropande datorn. 
Följande uppgifter samlas in:

(1)    Användarens IP-adress
(2)    Datum och tid för åtkomst. 

Uppgifterna lagras även i loggfilerna i vårt system. Dessa uppgifter lagras inte tillsammans med andra personuppgifter om användaren.

2.    Rättslig grund för databehandling

Artikel 6.1.f i GDPR utgör den rättsliga grunden för den tillfälliga lagringen av uppgifterna och loggfilerna.

3.    Syftet med databehandlingen

Systemets tillfälliga lagring av IP-adressen är nödvändig för att kunna leverera webbplatsen till användarens dator. För detta ändamål måste användarens IP-adress lagras under tiden som sessionen varar. 

Uppgifter lagras i loggfiler för att säkerställa att webbplatsen fungerar som den ska. Dessutom används uppgifterna för att optimera webbplatsen och för att garantera säkerheten hos våra IT-system. Ingen analys av uppgifterna görs i marknadsföringssyfte i samband med detta. 

Dessa ändamål är också berättigade intressen som vi har av databehandling under artikel 6.1.f i GDPR.

4.    Lagringstid

Uppgifterna raderas så fort de inte längre behövs för det ändamål för vilket de ursprungligen samlades in. När det gäller uppgifter som samlas in för att göra webbplatsen tillgänglig raderas uppgifterna när sessionen avslutas. 

När det gäller uppgifter som lagras i loggfiler raderas dessa efter högst sju dagar. Lagring är även möjlig efter denna tidpunkt. Om så är fallet kommer användarens IP-adress att raderas eller förvrängas så att den inte kan tillskrivas åtkomstklienten.

5.    Rätt till invändningar och rätt till radering

Datainsamling är viktigt för tillhandahållandet av webbplatsen och lagring av uppgifter i loggfiler är viktig för driften av webbplatsen. Användaren har därför ingen rätt att invända mot detta. 

V. Användning av cookies

1.     Beskrivning och omfattning av databehandlingen

Vår webbplats använder cookies. Cookies är textfiler som lagras på användarens datorsystem i eller av webbläsaren. Om en användare besöker en webbplats kan en cookie lagras på användarens operativsystem. Cookien innehåller en karakteristisk teckensträng som gör att webbläsaren tydligt kan identifieras vid nästa besök på webbplatsen. 

Vi använder cookies för att göra vår webbplats mer användarvänlig. En del funktioner på vår webbplats kräver att webbläsaren identifieras om användaren byter från en sida till en annan. 
Följande data lagras och överförs i cookies:

(1)    Användarens IP-adress
(2)    Datum och tid för åtkomst
(3)    Mängden data som överförs
(4)    Frågande domän

På vår webbplats använder vi även cookies som gör det möjligt att analysera användarens surfvanor. 
Följande information kan överföras på detta sätt:

(1)    Utrustningstyp, modell, varumärke, skärmupplösning
(2)    Operativsystem, versioner, serier
(3)    Webbläsare, version, konfiguration, motorer, insticksprogram, språk, språkkod
(4)    Platsdata
(5)    Information om leverantören
(6)    Sidor per besök, antal besök, upprepade besök, tidpunkt för besöket, datum för besöket
(7)    Startsidor, avslutningssidor, sidadress, sidans namn, sökobjekt, nedladdningar
(8)    Sökmotorer, sökobjekt, webbplatser, sociala nätverk
(9)    Kampanjer, kampanjnyckelord

Vid åtkomst till vår webbplats får användaren information om att cookies används i analyssyfte och ombeds att ge sitt samtycke till den behandling av personuppgifter som används för detta. Information om denna dataskyddspolicy utfärdas också i samband med detta. 

2.     Rättslig grund för databehandling

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter med hjälp av tekniskt nödvändiga cookies är artikel 6.1.f i GDPR.
Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter med hjälp av cookies för analysändamål, förutsatt att användaren har gett sitt medgivande till detta, är artikel 6.1.a i GDPR.

3.     Syftet med databehandlingen

Syftet med att använda tekniskt nödvändiga cookies är att förenkla användningen av webbplatsen för användaren. En del av våra webbplatsfunktioner kan inte erbjudas utan användning av cookies. För dessa är det nödvändigt att webbläsaren känns igen när man byter från en sida till en annan.

De användardata som samlas in av tekniskt nödvändiga cookies används inte för att skapa användarprofiler.

Analyscookies används för att förbättra kvaliteten på vår webbplats och dess innehåll. Genom analyscookies får vi information om hur webbplatsen används, vilket gör att vi ständigt kan förbättra våra tjänster. Detta gör att vi kan ge optimal vägledning till användarna och presentera en så varierad webbplats som möjligt, tillsammans med nytt innehåll när du besöker webbplatsen igen.

Dessa ändamål är också berättigade intressen som vi har av behandling av personuppgifter under artikel 6.1.f i GDPR. 

4.     Lagringstid, rätt till invändningar och rätt till radering

Cookies lagras på användarens dator och därifrån överförs de till vår webbplats. Som användare har du därför fullständig kontroll över användningen av cookies. Du kan inaktivera eller begränsa överföringen av cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Cookies som redan har lagrats kan tas bort när som helst. Detta kan även göras automatiskt. Om du inaktiverar cookies för vår webbplats, kan det finnas vissa webbplatsfunktioner som inte längre kan användas fullt ut. 

VI.    Jobbansökningar via e-post

1.    Beskrivning och omfattning av databehandlingen

Ansökningar tas emot via e-post. Vi behandlar personuppgifterna som du lämnar till oss i din jobbansökan, inklusive men inte begränsat till namn, telefonnummer, adress, e-postadress, födelsedatum, CV och personligt brev, osv. Inga uppgifter lämnas ut till tredje part utan ditt på förhand skriftliga medgivande. 

2.    Rättslig grund för databehandling

Den rättsliga grunden för behandling av uppgifter, förutsatt att användaren har gett sitt samtycke till det, är artikel 6.1.a i GDPR.

3.    Syftet med databehandlingen

Det enda skälet för att behandla personuppgifter är att vi ska kunna hantera din ansökan.

4.    Lagringstid

Uppgifterna raderas så fort de inte längre behövs för det ändamål för vilket de ursprungligen samlades in. För de uppgifter som samlas in under ansökningsförfarandet är detta fallet när ansökningsprocessen är avslutad. 

5.    Rätt till invändningar och rätt till radering

Som sökande kan du kontakta oss när som helst om du vill att vi raderar informationen. 

VII. E-postkontakt

1.    Beskrivning och omfattning av databehandlingen

E-postadressen tillhandahålls för att möjliggöra kontakt med oss. I detta fall lagras personuppgifterna för den användare som skickas med e-postmeddelandet. 

Inga uppgifter lämnas ut till tredje part i samband med detta. Sådana uppgifter används endast för att behandla kommunikationen.

2.    Rättslig grund för databehandling

Den rättsliga grunden för behandling av insamlade uppgifter när ett e-postmeddelande skickas är artikel 6.1.a i GDPR. Om syftet med e-postkontakten är att ingå ett avtal är artikel 6.1 b i GDPR en kompletterande rättslig grund för behandling.

3.    Syftet med databehandlingen

Det enda skälet för att behandla personuppgifter är att göra det möjligt för oss att hantera e-postförfrågan, som även fastställer ett berättigat intresse av att behandla uppgifterna.

4.    Lagringstid

Uppgifterna raderas så fort de inte längre behövs för det ändamål för vilket de ursprungligen samlades in. För personuppgifter som överförs via e-post är detta fallet när en viss kommunikation med användaren har avslutats. Kommunikationen är avslutad när omständigheterna indikerar att den aktuella frågan är löst. 

5.    Rätt till invändningar och rätt till radering

Om användaren kontaktar oss via e-post kan han eller hon när som helst invända mot lagringen av hans eller hennes personuppgifter. I det här fallet kan kommunikationen inte fortsätta.

I det här fallet kommer alla personuppgifter som har samlats in som en konsekvens av kontakten att raderas.

VIII. Webbspårning

1.    Beskrivning och omfattning av databehandlingen

Den här webbplatsen använder webbanalystjänsten Matomo för att analysera och göra regelbundna förbättringar av användningen av vår webbplats. Den statistik som vi får tillgång till gör att vi kan förbättra våra tjänster och göra dem mer intressanta för er, våra användare. 

För att kunna göra den här analysen lagras cookies på din dator. All information som samlas in på detta sätt lagras av den personuppgiftsansvarige och endast på dennes server i Tyskland. Du kan anpassa analysen genom att radera befintliga cookies och förhindra att cookies lagras. Om du förhindrar att cookies lagras vill vi göra dig uppmärksam på att detta kan göra att du eventuellt inte kan använda funktionerna på denna webbplats fullt ut. Det går att ändra i inställningarna i webbläsaren för att förhindra lagring av cookies. Det går att förhindra att Matomo används genom att avmarkera följande kryssruta och på så sätt aktivera opt-out-insticksprogrammet: 

För att göra detta behandlas följande uppgifter om dig:

(1)    Användarens IP-adress
(2)    Datum och tid för åtkomst
(3)    Utrustningstyp, modell, varumärke, skärmupplösning
(4)    Operativsystem, versioner, serier
(5)    Webbläsare, version, konfiguration, motorer, insticksprogram, språk, språkkod
(6)    Kontinent, land, region, stad
(7)    Leverantör
(8)    Sidor per besök, antal besök, upprepade besök, tidpunkt för besöket, datum för besöket
(9)    Startsidor, avslutningssidor, sidadress, sidans namn, sökobjekt, nedladdningar
(10)    Sökmotorer, sökobjekt, webbplatser, sociala nätverk
(11)    Kampanjer, kampanjnyckelord

2.    Rättslig grund för databehandling

Den rättsliga grunden för användning av Matomo är artikel 6.1.f i GDPR.

3.    Syftet med databehandlingen

Syftet med användningen av denna webbanalystjänsten är att analysera och göra regelbundna förbättringar av användningen av vår webbplats. Den statistik som vi får tillgång till gör att vi kan förbättra våra tjänster och göra dem mer intressanta för er, våra användare.

Dessa ändamål är också berättigade intressen som vi har av databehandling under artikel 6.1.f i GDPR.

4.     Lagringstid, rätt till invändningar och rätt till radering

Ovannämnda cookies lagras på användarens dator och därifrån överförs de till vår webbplats. Som användare har du därför fullständig kontroll över användningen av cookies. Du kan inaktivera eller begränsa överföringen av cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Cookies som redan har lagrats kan tas bort när som helst. Detta kan även göras automatiskt. Om du inaktiverar cookies för vår webbplats, kan det finnas vissa webbplatsfunktioner som inte längre kan användas fullt ut.

Matomo-programmet är ett projekt som använder sig av öppen källkod. För information om tredjepartsleverantören i ämnet dataskydd, se https://matomo.org/privacy-policy/.

IX. Integration av Google Maps

1.    Beskrivning och omfattning av databehandlingen

Vi använder tjänsten Google Maps på den här webbplatsen. Det gör att vi kan visa interaktiva kartor direkt på webbplatsen så att du snabbt och enkelt ska kunna använda kartfunktionen.

Om du besöker webbplatsen får Google information om att du har aktiverat motsvarande undersida på vår webbplats. Dessutom överförs följande information:

(1)    IP-adress för datorn som används för åtkomst
(2)    Datum och tid för förfrågan

Detta sker oavsett om du har ett Google-användarkonto eller inte som du är inloggad på. Om du har loggat in på Google tilldelas dina data direkt till ditt konto. Om du inte vill att data ska tilldelas din Google-profil måste du logga ut innan du klickar på länken. 

Beroende på vilka inställningar användaren har gjort är det dessutom möjligt för Google att samla in platsdata. Ditt medgivande till användningen av sådan information krävs dock alltid, och du kan vägra att ge Google tillgång till denna i ditt svar på förfrågningen. 

Mer information om syftet och omfattningen av datainsamlingen och behandlingen av plugin-leverantören hittar du i leverantörens dataintegritetspolicy, där du även hittar ytterligare information om dina rättigheter i detta avseende och inställningsalternativ för att skydda ditt privatliv.

http://www.google.de/intl/en/policies/privacy

Google behandlar även dina personuppgifter i USA och omfattas av EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

2.    Rättslig grund för databehandling

Den rättsliga grunden för behandling är artikel 6.1.f i GDPR. Förutsatt att användaren har gett sitt samtycke till det är den rättsliga grunden för behandling av uppgifter artikel 6.1.a i GDPR.

3.    Syftet med databehandlingen

Google lagrar dina uppgifter i form av användningsprofiler, som de sedan använder i marknadsföringssyfte eller för marknadsundersökningar, och/eller den behovsanpassade designen av dess webbplats. En analys av denna typ görs (även för användare som inte är inloggade) speciellt för att kunna tillhandahålla behovsbaserad annonsering, och för att informera andra som använder det sociala nätverket om dina aktiviteter på vår webbplats.

4.    Lagringstid

Vi kan inte påverka vilka uppgifter som samlas in eller databehandlingsåtgärderna, och vi har heller inte någon kännedom om den fullständiga omfattningen av datainsamlingen, ändamålen för vilka den behandlas eller lagringsperioder. På samma sätt har vi ingen information om Googles radering av insamlade data.

5.    Rätt till invändningar och rätt till radering

För att förhindra att uppgifter tilldelas en befintlig profil hos Google måste du logga ut innan du klickar på länken. Du har rätt att invända mot skapandet av dessa användarprofiler, men för att utöva denna rätt måste du kontakta Google.

X. Den registrerades rättigheter

Om personuppgifter om dig behandlas är du den registrerade enligt definitionen i GDPR och har följande rättigheter gentemot den personuppgiftsansvarige:

1.    Rätt till information

Du kan be den personuppgiftsansvarige att ge dig en bekräftelse om huruvida personuppgifter om dig behandlas av oss. 

Om sådan behandling utförs kan du be den personuppgiftsansvarige att ge dig information om följande:

(1)    De ändamål för vilka personuppgifterna behandlas;
(2)    Personuppgiftskategorierna som behandlas;
(3)    Mottagarna eller kategorierna av mottagare som personuppgifterna om dig har eller kommer att lämnas ut till;
(4)    Den planerade lagringstiden för personuppgifterna om dig eller, om det inte är möjligt att tillhandahålla konkret information vid denna tidpunkt, kriterier för fastställande av lagringstiden;
(5)    Att det finns en rätt att korrigera eller radera personuppgifter om dig, en rätt att begära att den personuppgiftsansvarige begränsar behandlingen, eller en rätt att motsätta sig sådan behandling; 
(6)    Att det finns en rätt att inge ett klagomål till en tillsynsmyndighet;
(7)    Allt tillgänglig information som rör uppgifternas ursprung, om personuppgifterna inte har samlats in från den registrerade själv;
(8)    Förekomsten av automatiserat beslutsfattande och profilering i enlighet med artikel 22.1 och 22.4 i GDPR och – åtminstone i dessa fall – meningsfull information om den aktuella logiken och konsekvenserna och den avsedda effekten av sådan behandling för den registrerade.

Du har rätt att begära information om huruvida personuppgifter om dig överförs till tredjeland eller en internationell organisation. I det här sammanhanget kan du be om information om lämpliga garantier i enlighet med artikel 46 i GDPR avseende överföring av uppgifter.

2.    Rätt till rättelse

Du har rätt att begära att den personuppgiftsansvarige korrigerar eller kompletterar eventuella personuppgifter om dig som har behandlats och som antingen är felaktiga eller ofullständiga. Den personuppgiftsansvarige måste göra eventuella korrigeringar utan onödigt dröjsmål.

3.    Rätt att begränsa behandlingen

Med förbehåll för följande villkor kan du begära att behandlingen av personuppgifter om dig begränsas.

(1)    Om du bestrider riktigheten av de personuppgifter som rör dig under en period som gör det möjligt för den personuppgiftsansvarige att kontrollera riktigheten av personuppgifterna;
(2)    behandlingen är olaglig och du vägrar att ta bort personuppgifterna, istället för att begära att användningen av personuppgifterna begränsas;
(3)    den personuppgiftsansvarige behöver personuppgifterna i behandlingssyfte, men du behöver dem för att kunna upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk, eller
(4)    om du har lämnat in en invändning mot behandlingen av uppgifterna i enlighet med artikel 21.1 i GDPR, och det ännu inte är klarlagt huruvida den personuppgiftsansvariges berättigade skäl åsidosätter dina.

Om behandlingen av personuppgifter om dig har begränsats, då får dessa uppgifter, lagring ej beaktat, endast behandlas med ditt medgivande, eller för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk, eller för att skydda en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter, eller av ett betydande allmänintresse på grundval av unionsrätten eller medlemsstaternas lagstiftning.

Om behandlingen har begränsats enligt ovannämnda villkor kommer du att informeras av den personuppgiftsansvarige innan begränsningen upphör.

4.    Rätt till radering

a)    Skyldighet att radera

Du kan be den personuppgiftsansvarige att radera personuppgifterna om dig utan onödigt dröjsmål, och den personuppgiftsansvarige är skyldig att radera dessa uppgifter utan onödigt dröjsmål om något av följande skäl föreligger:

(1)    Personuppgifterna som rör dig behövs inte längre för de ändamål för vilka de ursprungligen samlades in eller på annat behandlades.
(2)    Du återkallar ditt samtycke, som har legat till grund för behandlingen i enlighet med artikel 6.1. a eller artikel 9.2 a i GDPR, och det inte finns någon rättslig grund för behandlingen. 
(3)    Du invänder mot behandling i enlighet med artikel 21.1 i GDPR, och det finns inga berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre, eller du invänder mot behandlingen i enlighet med artikel 21.2 i GDPR. 
(4)    Personuppgifterna som rör dig har behandlats på ett olagligt sätt. 
(5)    Radering av personuppgifter som rör dig är nödvändig för att säkerställa efterlevnaden av en rättslig skyldighet enligt unionsrätten eller lagstiftningen i den medlemsstat som den registrerade omfattas av. 
(6)        Personuppgifterna som rör dig har förvärvats i samband med erbjudandet av informationssamhällets tjänster i enlighet med artikel 8.1 i GDPR.

b)    Information till tredje part

Om den personuppgiftsansvarige har offentliggjort de personuppgifter som rör dig, och är skyldig att radera sådana uppgifter i enlighet med artikel 17.1 i GDPR ska denne, med beaktande av de tillgängliga teknikerna och genomförandekostnader vidta lämpliga åtgärder som kan vara av teknisk natur, för att informera de som ansvarar för behandlingen av personuppgifter att du, i egenskap av registrerad, har begärt att de ska radera alla länkar till dessa personuppgifter liksom alla kopior eller replikeringar av dessa personuppgifter. 

c)    Undantag

Den registrerade har inte rätt att få sina uppgifter borttagna om behandlingen är nödvändig

(1)    för att utöva rätten till yttrandefrihet och informationsfrihet.
(2)    för att uppfylla en lagstadgad skyldighet som kräver behandling på grundval av unionsrätten eller en medlemsstats lagstiftning som den personuppgiftsansvarige omfattas av, eller för att utföra en uppgift som utförs i allmänhetens intresse eller i utövandet av ett offentligt mandat som den personuppgiftsansvarige har;
(3)    av hänsyn till allmänintresset på folkhälsoområdet i enlighet med artikel 9.2 h och i samt artikel 9.3 i GDPR.
(4)    för arkiveringsändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller för statistiska ändamål i enlighet med artikel 89.1 i GDPR, i den mån som den rättighet som anges i avsnitt a) sannolikt kommer att omöjliggöra eller allvarligt försämra uppnåendet av ändamålen med denna behandling, eller
(5)    för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

5.    Rätt till information

Om du har utövat din rätt för att få den personuppgiftsansvarige att rätta, radera eller begränsa behandlingen av dina uppgifter, är den personuppgiftsansvarige skyldig att informera alla mottagare av sådan information om dig om en sådan rättelse eller radering av uppgifterna eller begränsning av behandlingen, såvida det inte visar sig vara omöjligt att göra detta eller om det skulle medföra orimliga kostnader och ansträngningar.

Du har rätt att få den personuppgiftsansvarige att informera dig om dessa mottagare.

6.    Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få personuppgifter om dig som du har lämnat ut till den personuppgiftsansvarige i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Vidare har du rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan hinder från den personuppgiftsansvarige till vilken personuppgifterna tillhandahölls

(1)    behandlingen baseras på samtycke i enlighet med artikel 6.1. a i GDPR eller artikel 9.2 a i GDPR eller på ett avtal i enlighet med artikel 6.1. b i GDPR, och
(2)    behandlingen utförs på automatisk väg.

Vid utövandet av denna rättighet har du även rätt att få de personuppgifter som rör dig överförda direkt från en personuppgiftsansvarig till en annan om detta är tekniskt genomförbart. Detta får inte inverka negativt på andras rättigheter och friheter.

Rätten till dataportabilitet är inte tillämplig på behandling av personuppgifter för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som är ett led i myndighetsutövning som utförs av den personuppgiftsansvarige.

7.    Rätt att invända

Du har rätt, av skäl som hänför sig till din speciella situation, att när som helst invända mot behandling av personuppgifter som rör dig som är baserad på artikel 6.1. e eller f i GDPR; detta gäller även profilering som grundar sig på dessa bestämmelser. 

Den personuppgiftsansvarige kommer inte längre att behandla personuppgifter som rör dig om inte den personuppgiftsansvarige kan presentera övertygande berättigade skäl för behandlingen som åsidosätter dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen syftar till att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Om personuppgifter som rör dig behandlas i direktmarknadsföringssyfte, har du rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter som rör dig för sådana marknadsföringssyften: detta gäller även profilering, i den mån detta är relaterat till sådan direktmarknadsföring.

Om du motsätter dig behandling för direktmarknadsföring, kommer de personuppgifter som rör dig inte längre att behandlas för sådana syften.

När det gäller användningen av informationssamhällets tjänster – oaktat direktiv 2002/58/EG – har du rätt att utöva din rätt att invända mot automatiserade processer med hjälp av tekniska specifikationer.

8.    Rätt att återkalla en försäkran om samtycke enligt dataskyddslagstiftningen

Du har rätt att när som helst återkalla din försäkran om samtycke till behandling av personuppgifter. Återkallandet av samtycke ska inte påverka behandlingens lagenlighet på grundval av ditt samtycke innan det återkallas.

9.    Automatiserat individuellt beslutsfattande, inklusive profilering

Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundar sig på automatiserad behandling – inklusive profiler – som ger upphov till rättsverkningar som berör dig eller som påtagligt påverkar på ett liknande sätt. Detta gäller inte om beslutet

(1)    är nödvändigt för att ingå eller fullgöra ett avtal mellan dig och den personuppgiftsansvarige,
(2)    är godkänt enligt unionsrätten eller medlemsstaternas lagstiftning som den registrerade omfattas av och som även innehåller lämpliga åtgärder för att skydda dina rättigheter och friheter samt dina berättigade intressen, eller
(3)    fattas utan ditt uttryckliga medgivande.

Dessa beslut får dock inte grundas på särskilda kategorier av personuppgifter som avses i artikel 9. 1 i GDPR, om inte artikel 9. 2 a eller g gäller, och lämpliga åtgärder måste ha vidtagits för att skydda dina rättigheter och friheter samt dina berättigade intressen.

När det gäller de fall som beskrivs i punkterna (1) och (3) kommer den personuppgiftsansvarige att vidta lämpliga åtgärder för att skydda dina rättigheter och friheter samt berättigade intressen, inklusive åtminstone rätten att få ett mänskligt ingripande från den personuppgiftsansvariges sida, för att uttrycka sin åsikt och bestrida beslutet.

10.    Rätt att inge ett klagomål till en tillsynsmyndighet

Utan att det påverkar andra administrativa eller rättsliga åtgärder har du rätt att inge ett klagomål till en tillsynsmyndighet, speciellt i den medlemsstat där du är bosatt, arbetar eller där platsen för den påstådda överträdelsen om du anser att behandlingen av dina personuppgifter är i strid med GDPR. Tillsynsmyndigheten för behandling av personuppgifter i Sverige är Datainspektionen. På  Tillsynsmyndigheten till vilken klagomålet har ingetts kommer att informera den klagande om framstegen och resultatet av klagomålet, inklusive möjligheten av ett rättsmedel i enlighet med artikel 78 i GDPR.